ទាញ​យក

ការ​ប្រែសម្រួល​ជា​ភាសាខ្មែរ តែងតែ​មាន​ការ​កែសម្រួល​ជា​ប្រចាំ ដូច្នេះ​ពី​មួយ​កំណែ​ទៅ​មួយ​កំណែ តែងតែ​មាន​ភាព​ខុស​ប្លែក​និង​ការ​កែ​កំហុស​ពាក្យពេចន៍​ផ្សេងៗ។ សូម​ទាញយក​កញ្ចប់ WordPress ភាសាខ្មែរ ទៅ​ប្រើប្រាស់​ឬ​សាកល្បង ហើយ​សូម​ផ្ដល់​មតិស្ថាបនា​មក​វិញ​តាមរយៈ​ទំព័រទំនាក់ទំនង